19, మార్చి 2021, శుక్రవారం

పట్టాభిరాముని నామము

పట్టాభిరాముని నామము - ఇది పతితపావననామము
పట్టుబట్టి ధ్యానించేవో ఆ పరమపదము నీ స్వంతము

సుజనుల హృదయము లందుండి ఇది శోభిల్లుచుండెడి నామము
కుజనుల బ్రతుకుల కన్నిటికి - ఇది కులిశము గానుండు నామము
ప్రజలకు ధర్మము బోధించి -ఇది రక్షించుచుండెడి నామము
విజయరాఘవుని నామము - ఇది విజయము లిచ్చే నామమము

కామారి మెచ్చిన నామము - ఇది కామము నణచే నామము
ప్రేమను పంచే నామము -ఇది వివేక మొసగే నామము
భూమిజనుల భవబంధముల -నిది ముక్కలుచేసే నామము
శ్యామలాంగుని నామము -ఇది శాంతము నొసగే నామము

దాంతులు కొలిచే నామము -ఇది ధర్మస్వరూపుని నామము
అంతోషములకు మూలము -ఇది జయశుభదాయక నామము
భ్రాంతుల నణచే నామము -ఇది రామచంద్రుని నామము
శాంతము నిచ్చే నామము -ఇది జానకిరాముని నామము