3, మార్చి 2021, బుధవారం

చాలు రాము డొక్కని సాంగత్యము

చాలు రాము డొక్కని సాంగత్యము మనకు
చాలు రామనామ మనే సన్మంత్రము మనకు

చాలు రామకథామృతము శ్రవణసౌఖ్యమునకు
చాలు రామనామసుధ నాలుకలు తనియగ
చాలు రామని దర్శనము చక్షువులున్నందుకు
చాలు రామగుణగానము జన్మము తరింపగ

చాలు మనకు రామభక్త జనులతోడి నెయ్యము
చాలు మనకు రామక్షేత్ర సందర్శనభాగ్యము
చాలు మనకు రామధ్యాన సదాచార మొక్కటి
చాలు మనకు రాముని దయ జన్మ మెత్తి నందుకు

చాలు చాలు జననమరణ చక్రములో తిరుగుట
చాలు చాలు భయదసంసారజలధి నీదుట
చాలు చాలు నరులార చాలు మనకు రాముడు
చాల మంచివాడు వాని సంసర్గమె మోక్షము