21, మార్చి 2021, ఆదివారం

రాఘవ రాఘవ

రాఘవ రాఘవ రాజలలామా

నీ ఘనతను పాడ నేనిట లేనా


ధీరవరేణ్యుడ వందురా అది తెలియని వా రుండ రందురా

వీరాగ్రణివని యందురా సరివీరులు నీకు లేరందురా

మారజనకుడ వందురా శతమన్మథాకృతి వీవందురా

కారుణ్యాంబుధి వందురా అటు కాదను వారు లేరందురా


జగదీశ్వరుడ వీ వందురా ముజ్జగముల పోషింతు వందురా

సుగుణాకరుడ వీ వందురా కడు సూక్ష్మబుధ్ధివి నీ వందురా

విగతరాగుడ వీ వందురా శుభవితరణశీలి వీ వందురా

సగుణబ్రహ్మాకృతి వందురా హరి చక్రాయుధుడ వీ వందురా


భక్తపాలకుడ వీ వందురా జనవంద్యచరితుడ వీ వందురా

భక్తితో సేవించు వారల భవ బంధములూడ్చెద వందురా

ముక్తిప్రదాత వీ వందురా నిను మ్రొక్కి తరించెద నందురా

శక్తి కొలది కీర్తింతురా ఇక జన్మము లేకుండ చేయరా