21, మార్చి 2021, ఆదివారం

గుడిలోని దేవుడివా

గుడిలోని దేవుడివా గుండెలోని దేవుడివా
అడిగినానని నీవేమీ అనుకోవద్దు

ధనవంతుల దేవుడివా గుణవంతుల దేవుడివా
మునిజనుల దేవుడివా జనులందరి దేవుడివా
అనుమానము తీర్చ రావయ్యా దేవుడా
మనసు తేటపరచ రావయ్య మంచి దేవుడా

కరుణగల దేవుడివా కష్టమెఱుగు దేవుడివా
వరములిచ్చు దేవుడివా బరువుబాపు దేవుడివా
మరి యెందుకు వినవు నా మాట దేవుడా
మరియాదను నిలుపరావయ్య మంచిదేవుడా

భక్తవరుల దేవుడివా భవరోగుల దేవుడివా
శక్తినిచ్చు దేవుడివా ముక్తినిచ్చు దేవుడివా
త్యక్తరాగుడను నన్ను తలచవేమి దేవుడా
రక్తితో కొలుతు నిన్ను రాముడా నాదేవుడా

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.