10, మార్చి 2021, బుధవారం

చాలు రామనామమే చాలనరాదా

చాలు రామనామమే చాలనరాదా మాకు
మేలు రామభజనమే మేలనరాదా

చాలు రామనామమని మేలు రామభజనమని
యీలోకపు జనావళి కిదే చాటరాదా
నేల నాల్గు చెఱగులను నించి రామనామమును
నేల నింగి మ్రోయ భజన నెఱుపగ రాదా

ఈ రామనామమేగా హితకరమని యనరాదా
యీరేడు లోకంబుల నేలునన రాదా
దారుణభవదుఃఖహరము శ్రీరామనామమనుచు
నోరారా సత్యమే నుడువగ రాదా

నామమే నామ్నియనుచు నామ్నియే నామ మనుచు
రామనామమంటే శ్రీరాము డన రాదా
రామనామభజనపరులు రామునే పొందెదరని
రామభక్తియే మోక్షప్రదమన రాదా