31, మార్చి 2021, బుధవారం

రామనామముద్రాంచితమైన రమ్యమైన ఒక పాట

రామనామముద్రాంచితమైన రమ్యమైన ఒక పాట
పామరులైనా పండితులైనా పరవశమందే పాట

పదముపదమున మధువులూరగ కదమును త్రొక్కే పాట
ముదమున సుజనులు కలసిపాడ మునుకొను నట్టి పాట
విదితయశుడు శ్రీరామచంద్రుని విజయము తెలిపే‌ పాట
ఇది కద పాట ఇంపగు పాటని ఎల్లరు పొగడే‌ పాట

అందరు కలిసి పాడే‌పాట అందమైన ఒక పాట
బృందారకసందోహమునకును వేడుకగొలిపే‌ పాట
చందమామకన్నను చల్లని జానకిపతిపై పాట
వందనీయుడు రామచంద్రుడు భళియని మెచ్చే‌ పాట

సాటిలేని శ్రీరామచంద్రుని చక్కగ పొగడే పాట
మేటిభావము తేటమాటల మెఱిసే చక్కని పాట
పాడరా ఓ సోదరా అట్టి పలుకులున్న ఒక పాట
ఆడవే ఓ చెల్లెలా ఆ అందాల పాటకు ఆట