11, మార్చి 2021, గురువారం

చేయండి చేయండి శ్రీరామనామం

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యనుచు శ్రీరామనామం చేయండి
శ్రీరామ నామ భజనచేయుట లోన చెప్పలేని సుఖము కలదండి

చేయండి చేయండి శ్రీరామనామం చిత్తజగురుని శుభనామం
చేయండి చేయండి శ్రీరామనామం జీవిని రక్షించు శుభనామం
చేయండి చేయండి శ్రీరామనామం చిత్తశాంతిని కూర్చు శుభనామం
చేయండి చేయండి శ్రీరామనామం జేజేలు సేవించు శుభనామం

చేయండి చేయండి శ్రీరామనామం ఆ యముడి పీడయె వదలగను
చేయండి చేయండి శ్రీరామనామం మీ యింట శుభములు పండగను
చేయండి చేయండి శ్రీరామనామం చేయెత్తి జనులెల్ల మ్రొక్కగను
చేయండి చేయండి శ్రీరామనామం మీ‌యాశ లన్నియు తీరగను

చేయండి చేయండి శ్రీరామనామం చింతలన్నియు తీరి పోవగను
చేయండి చేయండి శ్రీరామనామం సిరులన్నియు వచ్చి వ్రాలగను
చేయండి చేయండి శ్రీరామనామం మాయలన్నియు చెదరిపోవగను
చేయండి చేయండి శ్రీరామనామం హాయి మీలో నిండిపోవగను

చేయండి చేయండి శ్రీరామనామం చేసెడి వారిదె భాగ్యమని
చేయండి చేయండి శ్రీరామనామం శివప్రీతి కరమైన నామమని
చేయండి చేయండి శ్రీరామనామం సీతమ్మ కది ప్రాణప్రదమని
చేయండి చేయండి శ్రీరామనామం చేసిన కలుగును మోక్షమని