12, మార్చి 2021, శుక్రవారం

శ్రీరామనామం చేయండీ

శ్రీరామనామం చేయండి మీరు చింతలన్ని పారద్రోలండి

శ్రీరాముడే మీకు చేయందించగ ఘోరభవాంబుధి దాటండి


రామరామా యని రామనామము చేయ కామక్రోధములు కడబట్టును

రామరామా యని రామనామము చేయ రాలిపోవును పాపకర్మములు

రామరామా యని రామనామము చేయ రారు మీజోలికి యమభటులు

రామరామా యని రామనామము చేయ రాము డిచ్చును మీకు సద్గతులు


రామునకు సాటి దైవమే లేడని రామచంద్రుని నమ్మి కొలవండి

రామునకు సాటి దైవమే లేడని ప్రేమతో లోకాన చాటండి

రామునకు సాటి దైవమే లేడని భూమి నంద రెఱుగ చాటండి

రామునకు సాటి దైవమే లేడని రామకీర్తిని దెసల నించండి


శ్రీరామనామము చేసెడి వారల శీలము త్రైలోక్యసంపూజ్యము

శ్రీరామనామము చేసెడి వారిని చేరుదు రందరు దేవతలు

శ్రీరామనామము చేసెడి వారలు చెందరెన్నటికిని దుర్గతులు

శ్రీరామనామము చేసెడి వారలు చేరుట తథ్యము వైకుంఠము