25, అక్టోబర్ 2019, శుక్రవారం

అమ్మకచెల్ల యవియివి యమ్ముకు తినుట


అమ్మకచెల్ల యవియివి యమ్ముకు తినుట మొదలాయె
నిమ్మహి నిన్నినాళ్ళకు హీనస్థితి నాకాయెరా

కొంచెము వెండి నమ్ముకొని కొంచెము సొమ్ము తెచ్చుకొని
కొంచెము కొంచెము కరిగించి కొద్దిరోజులను గడపితిని
మంచిదినము లిక గడచినవి పంచార్చిదశయు వచ్చినది
కొంచెపుమానిసి నైతిని గోవిందా నీదయచేత

ఇన్నాళ్ళున్న వాహనమా యిప్పుడె చేయి దాటినది
కొన్నాళ్ళపాటైన నీసొమ్ము కొమ్ముకాయునని తలచెదను
చన్నవిగా మంచిదినములు చిన్నబుచ్చినది కాలము
విన్నదనము నను క్రమ్మినది విన్నావా నా రాముడా

హరియను మాటకు నర్ధము హరియించు వాడని వింటిని
హరియించ వలయు నవిద్యను హరియింతువా జీవనమును
పరమాత్ముడా నీ తలపులు పామరుండ నే నెఱుగను
హరియించ దలచిన దంతయు హరియించి నన్నుధ్ధరించుము