4, అక్టోబర్ 2019, శుక్రవారం

అట్టి పామరుడనే యవనిజారమణ


అట్టి పామరుడనే యవనిజారమణ
గట్టిగా బుధ్ధి చెప్పి కరుణించవయ్య

పొరబడి యయోగ్యుల పూజ్యులుగ నెంచుటయు
త్వరపడి సాధువుల తప్పులెన్ని తిట్టుటయు
తరచుగ తనగొప్ప తాను చాటుచును తిరుగుటయు
నరులలో పామరుల నడతలందు కనబడును

ఎవరెవరినో నమ్మి యిట్టే మోసపోవుటయు
ఎవరెవరికో సేవ లెఱుక లేక సేయుటయు
ఏవోవే తత్త్వసార హీన విద్య లెఱుగుటయు
అవలక్షణములు చూడ భువిని పామరుల కన

కోరి కోరి బంధముల కూరుకొని యుండుటయు
ఊరకే యివల కవల కొంటిగా తిరుగుటయు
తారక నామము నైన తలప లేక పోవుటయు
శ్రీరామ పామరులకు జీవ సహజాతములు