27, అక్టోబర్ 2019, ఆదివారం

అతడు సార్వభౌముడై యవని నేలగా

అతడు సార్వభౌముడై యవని నేలగా
నతని స్వజనమే నిండి రన్ని చోట్లను

ప్రతిలేని రామసార్వభౌమునకు జయమని
యతి హర్షమున పలుకునట్టి వారి తోడను
చతురులై శ్రీరాముని జయగీతికలు పాడు
నుతశీలురు కవులు పండితులతో నొప్పె ధర

రూపుకట్టి ధర్మమే లోకమేలుచుండగ
శ్రీపతి యే యితడని సురలు పొగడుచుండగ
తాపసోత్తములు చేరి తనకు దీవనలీయ
కాపాడుచు నందరను ఘనతకెక్కె రాముడు

ఎప్ఫటికిని రాముడే యీనేలకు ప్రభువన
ఎప్పటికిని రామయశ మీనేలకు వెలుగన
ఎప్పటికిని రామనామ మెల్లరకు రక్షయన
తప్పక ధర నందరు దాశరథి స్వజనులే