7, అక్టోబర్ 2019, సోమవారం

పాపపుణ్యరహితుడు భగవంతు డితడు


పాపపుణ్యరహితుడు భగవంతు డితడు
శ్రీపతి సాకేతపతి శ్రీజానకీపతి

త్రిగుణరహితుడు వీడు దేవదేవుడు
సుగుణభూషుడు వీడు సుప్రకాశుడు
నిగమవేద్యుడు వీడు నీరజాక్షుడు
జగదధీశుడు వీడు జ్ఞానగమ్యుడు

రామచంద్రుడు వీడు రాఘవేంద్రుడు
రామభద్రుడు వీడు దామోదరుడు
ప్రేమపూర్ణుడు వీడు వేదవేద్యుడు
కోమలాంగుడు వీడు శ్యామలాంగుడు

ధర్మరూపుడు వీడు దయాపూర్ణుడు
కర్మరహితుడు వీడు కౌసలేయుడు
నిర్మలాకృతి వీ డనింద్యచరితుడు
దుర్మర్షణుడు వీడు దుష్కృతిఘ్నుడు