18, నవంబర్ 2014, మంగళవారం

ఎంచ నీ కంటె సద్గురు వెవ్వడయ్య


స్వపరభేదంబులు క్షణము చాలించు నా
వలి క్షణమున బంధుగులను దలచు

ఇంద్రియసుఖముల నీసడించును క్షణ
మవి గోరి మరుక్షణ మలమటించు

సత్యంబు పై నిల్చు క్షణము నా బుధ్ధి య
సత్యంబు నే బల్కు క్షణము పిదప

ఈ బుధ్ధి యీ క్షణ మీశ్వర నిన్నెంచు
నంతలో పోవు నన్యముల కడకు

చంచలంబగు నాబుధ్ధి జాడ్య ముడిపి
మంచి దారికి నీవె రప్పించవలయు
ఎంచ నీ కంటె సద్గురు వెవ్వడయ్య
ఈశ్వరా నన్ను రక్షించవే మహాత్మ