12, జులై 2012, గురువారం

తెలియ జెప్పి యేమి లాభమో అట్టి వారు తెలియ కున్న నేమి నష్టమో

తెలియ జెప్పి యేమి లాభమో అట్టి వారు 
తెలియ కున్న నేమి నష్టమో కుమతులతో
పలుకు లాడి యేమి కార్యమో ఊరక నిను
పలుచ నేల చేయ వలయునో పని మాలి

వెకిలి వేదాంతముల వెఱ్ఱిమొఱ్ఱి వాగుడుతో
మకిలి పట్టి చివరకు మతిపోయిన జనులకు
వికటబుధ్ధి వదిలించి విమల సత్యమిదియని
ప్రకటించగ యత్నించుట పరమాత్మ నావశమా

సృష్టిచక్రరహస్యము ఛేదించిన వారి వలె
దుష్టమతుల వాగ్వైఖరి తోచు చుండె వారి
కష్టసిధ్దాంతములను కాలదన్ని సత్యమును
స్పష్టపరచ యత్నించుట పరమాత్మ నావశమా

వైషమ్యములను పెంచు వారల దుర్మతముల
దోషములను ద్రుంచు ద్రోవ కానరాదే
రోషము లణగించి రూపించి సత్యమును
భాషించెడు నుపాయమును పరమాత్మ చూపవే


ఈ గీత నేపధ్యం.
గత రెండు రోజులుగా ఒక అకటావికటపు బ్లాగు  సృష్టిచక్రం  అనే దానిలో, గీతాచార్యుడు శ్రీకృష్ణుడు కాదు అంటూ యేమేమో అడ్డదిడ్డంగా వ్రాసారు.  నా‌ అభ్యంతరాలకు తట్టుకోలేక కాబోలు వ్యాఖ్యను పెట్టే అవకాశం నిలిపి వేశారు.
వారు శివపారమ్యం ప్రచారం చేయాలని అసందర్భమైన విష్ణుద్వేషాన్ని వెలిబుచ్చుతున్నారు. వారి వలన చాలా మనస్తాపం కలిగింది. ఈ సృష్టిచక్రం బ్లాగు వారి గందరగోళపు భాష, గందరగోళపు సిధ్ధాంతాలూ కేవలం అమాయకుల్ని పక్కదారి పట్టించటానికి తప్ప యే విషయంలోనూ సవ్యత ప్రామాణికత కనిపించటం లేదు. చాలా ఘోరంగా వ్రాస్తున్నారు.