28, సెప్టెంబర్ 2011, బుధవారం

నీడ

నీడ యెన్నడైనా నిలబడి నడచేనా
నీ నీడను గానా నే నిలబడి లేనా

నీడ యెన్నడైనా నవ్వేనా తుళ్ళేనా
నీ నీడను గానా నేను నవ్వనేర్వనా

నీడ యెన్నడైనా భ్రమపడి తా వగచేనా
నీ నీడను గానా నే దినమూ భ్రమపడనా

నీడ యెన్నడైనా రోషగించి యెగిరేనా
నీ నీడను గానా నేను కోపనుడగానా

నీడ యెన్నడైనా దైన్యము చెందేనా
నీ నీడను గానా నే దీనుడనై లేనా

నీడ యెన్నడైనా నేనున్నా ననుకొనునా
నీ నీడను గానా నేను నేనని అనుకొననా