28, సెప్టెంబర్ 2011, బుధవారం

తెర

నీకూ నాకూ నడుమ తెర ఇది
నీవే వేసిన మాయ తెర

తెలియ రానిదీ గడుసు తెర ఇది
తెలివిని మింగే రొంగ తెర

కోపతాపముల కుళ్ళు తెర ఇది
పాపకార్యముల పాడు తెర

మిధ్యాహంకృతి వికృత తెర ఇది
విద్యాగర్వపు వింత తెర

మమతల రూపపు మంచు తెర ఇది
కుమతిని చేసి ముంచు తెర

విజ్ఞానము చెడగొట్టుతెర ఇది
అజ్ఞానము తలకట్టు తెర

అసలెందుకు మన మధ్య తెర ఇది
విసిరివేయ మని వేడెదరా