30, సెప్టెంబర్ 2011, శుక్రవారం

అలుక

నీవు మోసగాడివని నింద వేశానా
నోటికొచ్చినట్లు నేను నిన్ను తిట్టానా

తోలు బొమ్మల లోన తేపతేపకు దూర్చి
నేలమీద యెగిరించి నువ్వు నవ్వుతావు
అసలు విషయ మేమిటని అడిగానంతే
ఇంత చిన్న మాటకే యెందుకు నీ కలుక

ముమ్మూర్తుల నాలాగే నిన్ను చేశానని
నమ్మబలికి చివుకు బొమ్మ నంటగట్టుతావు
యెందుకిలా చేస్తావని అడిగానంతే
ఇంత చిన్న మాటకే యెందుకు నీ కలుక

నువ్వు నేను ఒకటే నీ ఆనందం కోసం
నవ్వుతూ పదేపదే నే నాడుతాను
కొంటె ప్రశ్నలడిగానని కోపమొచ్చిందా
రెండు చిన్నమాటలంటె యెందుకు నీ కలుక