30, సెప్టెంబర్ 2011, శుక్రవారం

కల్ల

ఇటు వచ్చుట కల్ల
అటు పోవుట కల్ల
ఇటూ అటూ తిరుగుతుంటా వనేది కల్ల

ఇటనున్నది  నీవే
అటనున్నది  నీవే
ఇటూ అటూ ఉన్న నీకు తిరుగుడు కల్ల

ఈ దేహము నీవా
ఈ దేహము నీదా
ఈ దేహతాదాత్మ్యమే తెలియుము కల్ల

చదివి యెరుగుట కల్ల
తిరిగి తెలియుట కల్ల
ఉపాయముల చేత బ్రహ్మ మెరుగుట కల్ల

నీవు బ్రహ్మము కన్న
వేరు వేరనుచున్న
జాణ ప్రకృతి టక్కులన్ని సర్వము కల్ల