27, సెప్టెంబర్ 2011, మంగళవారం

ఆట

ఎన్ని సార్లు తెలిపావో నీవు నేను ఒకటని
అన్ని సార్లు మరిచాను అది ఒకటే నిజమని

ఎందుకు ప్రతి సారి ఇలా వేషం కట్టిస్తావు
ఎందుకు ఈ మరపు కూడ తలలో దట్టిస్తావు
వందసార్లు నువ్వు బుధ్ది చెప్పి పంపినా సరే
చిందరవందర చేసేస్తుంది లోకం నీ స్మృతిని

నీ కేమో ఇది లీల ఐతే కావచ్చు కాని
నా కేమో ఇది నిత్యం నరకంగా ఉంది
నీ కేమో నేను కళ్ళ ఎదుటే ఉన్నాను కాని
నా కేమో నువ్వు చాల దూరమై నటులుంది

ఈ ఆట ఎందుకని అడగలేను  నిన్ను
ఈ ఆట ఎన్నటికీ మానబోవు నువ్వు
నీ ఆన స్వస్వరూప జ్ఞానమొక్కటివ్వు
నీ ఆట హాయిగా కొనసాగనివ్వు