14, సెప్టెంబర్ 2011, బుధవారం

తోట

తోట చూపుతానని తీసుకు వచ్చావు
తోటలో నన్ను వదలి తరలి పోయావు

విరి బాలలతోటి నేను ఊసులాడు తుంటే
చిరునవ్వులతో నువ్వు చూస్తూ ఉన్నావు
ఆటలలో నేనేమో అదమరచి ఉంటే
మాటైన చెప్పకుండ మాయమయ్యావు

యేవేవో పళ్ళచెట్ల కెగ బాకుతు నేనుంటే
నీవేమో నా అల్లరి నిలబడి చూస్తున్నావు
తరుశాఖలమీద నేను తిరుగుతున్న వేళ
తరుణం కనిపెట్టి భలే తప్పుకున్నావు

వింతవింతల సృష్టి వినోదాల నెన్నిటినో
చెంతనే ఉండి నీవు చూపిస్తూ ఉన్నావు
నన్ను నేను మరచి తన్మయత్వంలో  ములిగితే
నన్ను వదలి మెల్లగా నడచిపోయావు