8, సెప్టెంబర్ 2011, గురువారం

బ్రహ్మము

కాదన రాదిది బ్రహ్మము
గగనమె -బ్రహ్మము బ్రహ్మము
పొరబడకుము కా దన్యము
కాదన రాదిది బ్రహ్మము
అన్నిట నాకాశము నిండియున్నది
బ్రహ్మమె అన్నిట నిండియుండునది
గగనము తానే బ్రహ్మము
కాదన రాదిది బ్రహ్మము

కాదన రాదిది బ్రహ్మమ
అనిలమె - బ్రహ్మము బ్రహ్మము
పొరబడకుము కా దన్యము
కాదన రాదిది బ్రహ్మము
అన్నిట అనిలము వ్యాప్తిగల్గినది
బ్రహ్మమె అన్నిట  వ్యాప్తిగల్గినది
అనిలము తానే బ్రహ్మము
కాదన రాదిది బ్రహ్మము

కాదన రాదిది బ్రహ్మము
అనలమె - బ్రహ్మము బ్రహ్మము
పొరబడకుము కా దన్యము
కాదన రాదిది బ్రహ్మము
సర్వగ్రాహియై యుండు ననలము
బ్రహ్మమె సర్వగ్రాహియైనది
అనలము తానే బ్రహ్మము
కాదన రాదిది బ్రహ్మము

కాదన రాదిది బ్రహ్మము
జలమే - బ్రహ్మము బ్రహ్మము
పొరబడకుము కా దన్యము
కాదన రాదిది బ్రహ్మము
జలమన్నిటిని శుధ్ధిచేయును
బ్రహ్మమె సర్వశుధ్ధమైనది
జలమది తానే బ్రహ్మము
కాదన రాదిది బ్రహ్మము

కాదన రాదిది బ్రహ్మము
ధరణియె - బ్రహ్మము బ్రహ్మము
పొరబడకుము కా దన్యము
కాదన రాదిది బ్రహ్మము
ధరణియె స్వయముగ అన్నమైనది
బ్రహ్మమె  అన్నము నమృతమైనది
వసుమతి తానే బ్రహ్మము
కాదన రాదిది బ్రహ్మము

కాదన రాదయా బ్రహ్మము
బ్రహ్మ మెరిగిన వాడే బ్రహ్మము
పొరబడకుము కా దన్యము
రూపము దాల్చిన బ్రహ్మము
పంచభూతములు బ్రహ్మరూపములు
భూతములందున బ్రహ్మ మెరిగిన
మనుజుడు తానే బ్రహ్మము
కాదన రాదయా బ్రహ్మము