1, ఆగస్టు 2020, శనివారం

హరివచ్చు హరివచ్చు హరివచ్చు నవనికి

హరివచ్చు హరివచ్చు హరివచ్చు నవనికి
సిరియు తన వెంటరా చిచ్చరపిడుగై

తనను తా నెరుగడట దశరథుని కొడుకట
మునులతో నుండునట వనముల తిరుగునట
మునుకొని సురవైరి మూకలను చెండునట
తనరాణికై శివుని ధనువునే విరచునట

జనకుని యానతి గొని చనునట వనములకు
వనమున మాయజింక వచ్చి మోసగించునట
జనకజను లంకకు రావణుడు కొనిపోవునట
వనధికి హరి యంతట వారధిని కట్టునట

మనుజుడనని భావించు మాధవుని చేతిలో
మనుజాశనేశుడును మరణమును పొందునట
వినుతశీలు డంతట తననుతా నెరుగునట
జనపతియై ధరనేలి స్వధామము చేరునట