15, ఆగస్టు 2020, శనివారం

కావ్యకంఠ గణపతిముని అధ్యాత్మికపూజా స్తోత్రం

కృతేన సా నిసర్గతో
ద్రుతేన నిత్య మాననే
సితేన శీత శైలజా
స్మితేన శం తనోతు మే

ప్రతి క్షణం వినశ్వర
నయే విసృజ్య గోచరాన్
సమర్చ యేశ్వరీం మనో
వివిచ్య విశ్వ శాయినం

విశుద్ద దర్పనేన వా
విదారితే హృదాంబ మే
అయి ప్రయచ్చ సన్నిధిం
నిజే వాపు ష్యగాత్మజే

పురస్య మధ్య మాశ్రితం
సితం  య దస్తి పంకజం
అజాండ మూల మస్తుతే
సురార్చితే తవాసనం

ఆఖండ ధారయా ద్రవన్
నవేందు శేఖర ప్రియే
మదీయ భక్తి జీవనం
దదాతు తేంబ పాద్యతాం

వివాస నౌఘ మానస
ప్రసాద తోయ మంబ మే
సమస్త రాజ్ఞి హస్తయో
రనర్ఘ మర్ఘ్య మస్తుతే

మహేంద్ర యోని చింతనా
ద్భవన్ భవస్య వల్లభే
మహారసో రసస్త్వయా
నిపీయతాం విశుద్ధయే

సహస్ర పాత్ర పంకజ
ద్రవ త్సుదా జలేన సా
సహస్ర పత్ర లోచనా
పినాకినో భిషిచ్యతే

మమార్జితం య దిన్ద్రియై
స్సుఖం సుగాత్రి  పంచభిః
తదంబ తుభ్య మర్పితం
సుదాఖ్య పంచాకాయతమ్

వసిష్ట గోత్ర జన్మనా
ద్విజేన నిర్మితం శివే
ఇదం శరీర మేవ మే
తవాస్తు దివ్య మంశుకం

విచిత్ర సూక్ష్మ తంతు భ్రు
న్మమేయ మాత్మ నాడికా
సుఖ ప్రబోధ విగ్రహే
మఖోప వీత మస్తుతే

మహాద్విచిన్వతో మమ
స్వకీయ తత్వ విత్తిజం
ఇదం తు చిత్తసౌరభం
శివే తవాస్తు చందనం

మహేశ నారి !నిస్శ్వసన్
తధాయ ముచ్చ్వసన్ సదా
తవానిశం సమర్చకో
మమాస్తుజీవ మారుతః

విపాక కాల పావక
ప్రదీప్త పుణ్య గుగ్గులుః
సువాసనాఖ్య ధూప భ్రు
ద్భవ  త్వయం  మమాంబ తే

గుహావ తార మౌనినా
మయీశ్వరీ ప్రదీపితా
ఇయం ప్రబోధ దీపికా
ప్రమోద దాయికా స్తుతే

ఇమామయి  ప్రియా త్ప్రియాం
మహా రసా మహాం కృతిం
నివేద యామి భుజ్యతా
మియం త్వయా నిరామయే

సరస్వతీ సుదాయతే
మనో దదాతి పూగతాం
హృదేవ పత్ర మంబికే
త్రయం సమేత్యతే ర్ప్యతే

వినీల తోయ దాంతరే
విరాజ మాన విగ్రహా
నిజా విభూతి రస్తుతే
తటిల్లతా ప్రకాశికా

స్వరోయ   మంత రంబికే
ద్విరేఫ వత్స్వరన్ సదా
మమాభి మంత్ర్య దీసుమం
దదాతి దేవి తేన్ఘ్రయే

తవార్చనం నిరంతరం
యతో విధాతు మస్మ్యహం
న విశ్వనాధ పత్నితే
విసర్జనం విధీయతే

వియోగ మిందు దారిణా
న చేహ విశ్వ నాయకే
మదంబ సోత్ర రాజతే
తటిల్లతా శిఖాంతరే

అయం తవాగ్రిమః సుతః
శ్రితో మనుష్య విగ్రహం
తనూజ వేశ్మ సౌష్టవం
మృడాని !పశ్య కీద్రుశం

గణేశితు ర్మహాకవే
రసౌ ప్రమాణికావలీ
మనోంబుజే మహేశ్వరీ
ప్రపూజ నేషు శబ్ద్యతాం