9, ఆగస్టు 2020, ఆదివారం

హరిని కీర్తించునదే యసలైన రసనయే

 హరిని కీర్తించునదే యసలైన రసనయే
మరి యన్యములు తాటిమట్టలేనే

కోమళుల గూడి యా కుచకచంబుల కనుల
నేమేమొ మాటాడి హీనుడు కాక
పామరత్వము విడచి పరమాత్మునే‌ యెన్ని
రామ రామా యని రాజీవనయన యని

అధికారుల మెప్పు లాసించి యిచ్చకము
లధికంబుగా పలికి యల్పుడు గాక
బుధులు మెచ్చగ హరి పురుషోత్తము నెన్ని
మధురంబుగ రామ మంగళాకార యని

కల్లగురువుల నమ్మి కానిపనులు చేసి
చిల్లర దేవుళ్ళ చింతించి చెడక
నల్లనయ్యను హరిని నారాయణు నెన్ని
ఎల్లవేళల రామ హృదయేశ్వరా యని