8, ఆగస్టు 2020, శనివారం

రారే రారే రమణీమణులార

రారే రారే రమణీమణులార
శ్రీరామదంపతుల చేరరారే

శ్రీరామచంద్రులను సీతమ్మవారినీ
మీరు పూమాలలతొ మెప్పింపరే
శ్రీరామచంద్రులను సీతమ్మవారినీ
మీరు గంధాదులతొ మెప్పింపరే

శ్రీరామచంద్రులను సీతమ్మవారినీ
మీరు మణిభూషలతొ మెప్పింపరే
శ్రీరామచంద్రులకు సీతమ్మవారికీ
మీరు హారతులిచ్చి మెప్పింపరే

శ్రీరామచంద్రులను సీతమ్మవారినీ
మీరు పాటలు పాడి మెప్పింపరే
శ్రీరామచంద్రులను సీతమ్మవారినీ
మీరు చక్కగ నాడి మెప్పింపరే