12, ఆగస్టు 2020, బుధవారం

పుట్టీపుట్ఝగనే గట్టిమాయ చేసి

పుట్టీపుట్ఝగనే గట్టిమాయ చేసి
యెట్టులో జారుకొన్నా డెంతవాడో

ఏమో యిటు పుట్టగనె ఏదోమాయతో
అన్న రాము డున్న తావునకు రయమున తా నరగె
ఏమందుము పురిటిబిడ్డ డెట్లు దాటిపోయె
ఏమో యది యెవరి కెరుక యీశ్వరు డెరుగు

మొదలాయె వీని మాయ ముందుముందు దుష్టుల
వదలక బాలకుడు పట్టిపల్లార్చు రాయనుచు
మది నెంచి తలిదండ్రులు మరిమరి మురియగ
కుదురు లేని పిల్లవాడు గొల్లపల్లె చేరె

ఏమి మాయ లెరుగనట్టి రాముడై చేసినదే
ఈ మాయదారి శిశువు నిపుడు చేయనున్నది
భూమిపై రాకాసుల పోడిమి నడగించుట
స్వామి దివ్యలీలలను జనులార కనుడు