3, ఆగస్టు 2020, సోమవారం

రాముడే వైద్యు డతని నామమె మందు

రాముడే వైద్యు డతడి నామమె మందు మన
పామరత్వవ్యాధి కదే పసందైన మందు

తేనియల కన్న నిదే తీయనైన దందు మరి
దీని ముం దమృతమే తీసికట్టందు
దీనిని రుచిచూచితే మానలే రందు  నిక
పైన భవరోగము మిము బాధించ దందు

ఎందరో పెద్దలు సేవించిరీ మందు వా
రందరకు మంచి చేసి నట్టిదీ ముందు
ముందు రామరాజుగారి మందుగొను డందు నా
ముందుకన్నా మంచిమందు మోహిని లేదందు

లక్షలు వెచ్చించకున్న లభియించే ముందు బహు
లక్షణమైన ముందు లాభించేమందు
రక్షించే మందు శ్రీరామ వైద్యుని మందు 
తక్షణమే గుణమిచ్చే దైన గొప్పమందు