4, ఆగస్టు 2020, మంగళవారం

హరినిపొగడు పాటలనే యాలపించరయ్యా

హరినిపొగడు పాటలనే యాలపించరయ్యా
హరిని మీరు పొగడితే నాలకించ మనసాయె

హరిచేసిన విశ్వములో హరి యిచ్చిన జీవముతో
హరిమయమగు ప్రకృతిలో హరినే గాక
హరిహరి ఇంకెవరి నయ్య యింక మీరు పొగిడేది
మరి యొక్కరి పొగడ మీకు మనసొప్పేనా

మీకు తెలియినో‌ లేదొ మీమనసున నామనసున
లోకులందరి మనస్సుల లోపల హరియే
శ్రీకరుడు శుభకరుడు శ్రీమహావిష్ణువే
మేకొని యున్నాడనుచు మిత్రవరు లార

వేనవేల నామంబుల విలసిల్లెడి వాడు
జ్ఞానుల కెఱుకైన సత్యము గలాడు
తానే శ్రీరాముడై తానే శ్రీకృష్ణుడై
మానితముగ మనమధ్యనె మసలె గాన