13, సెప్టెంబర్ 2022, మంగళవారం

దినమణికులమణిదీప

దినమణికులమణిదీపా రాఘవ
దనుజకులాంతక దారుణచాపా

దేవదేవ హరి త్రిభువనపోషక
పావననామా భవభయనాశక
భావజజనకా రావణనాశక
సేవకసుజనవిశేషవరప్రద

అగణితదివ్యగుణాన్విత రామా
గగనశ్యామా విగుణవిరామా
జగదభిరామా జానకిరామా
నిగమవినుత హరి జగదోధ్దారక

చిరసుఖదాయక వరమునిసన్నుత 
సురగణసన్నుత విరించిసన్నుత
పురహరసన్నుత భూజనసన్నుత
నిరుపమవిక్రమ పరమపురుష హరి