27, జూన్ 2020, శనివారం

తలచు తా నొక్కటి దైవ మింకొక్కటి
తలచు తా నొక్కటి దైవ మింకొక్కటి
యిల మీద మనజీవితము లింతేను


అంతయు బాగున్నదని యానందపడు వేళ
చింతలు చుట్టుముట్టి చితుకబొడుచును
వంతులువేసుకొనుచు వచ్చిపడు కష్టముల
కంతులేకుండగనే యలరును సుఖము


శ్రీవిష్ణుపాదంబులు సేవించు వారింట
త్రోవదప్పి కొడుకొకడు తోచవచ్చును
దేవుడే లేడనుచును భావించు వాని బుధ్ధి
భావించవచ్చును రామ పాదంబులను


సర్వేశ్వరుని యిఛ్ఛ జగముల నడిపించు
గర్వించగ తన గొప్ప కాదని తెలిసి
యుర్విని వినయంబుగ నుండువాని రాముడు
సర్వవేళలను కాచు చక్కగ నిజము