1, జూన్ 2020, సోమవారం

విభుడు వీడె జగములకు విబుధులార


విభుడు వీడె జగములకు విబుధులార
సభలలో నీమాట చాటరే నేడు

వీడె లోకముల నెల్ల వెలయించు చుండును
వీడె యాడుకొను చుండు వేడుక కొలది
వీడె లోగొను చుండు వేళ యైనప్పుడు
వీడెపో విశ్వవిభుడు వివరింపగను

పోడిమిచెడి యీయాట పోటుబడిన వేళ
వీడె సరిజేయ వచ్చు వేడుక కొలది
వీడె భువిని ధర్మసంవృధ్ధి జేయుచునుండు
వీడె భక్తరక్షకుడై వెలయుచు నుండు

వీడె నరసింహుడై విరచె హేమకశిపుని
వీడె బలిని కట్టెను విరచె నృపులను
వీడె రామచంద్రుడై విరచెనా రావణుని
వీడె భూభార మణచినాడు కృష్ణుడై

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.