1, జూన్ 2020, సోమవారం

అమ్మ నీ కిష్టమా అయ్య నీ కిష్టమాఅమ్మ నీ కిష్టమా అయ్య నీ కిష్టమా

అమ్మో ఒకరిష్ట మన్న నమిత కష్టము


రాము నొక్కని కోరినది రాకాసి చుప్పనాక

యేమాయ తుదకు దాని కేమి దక్కెనో

సౌమిత్రి కోసె దాని శ్రవణంబులు ముక్కును

కామాతురత ఫలము గట్టిశిక్షయేసీతనే కోరుకొనిన చెనటి రావణాసురుడు

చేతులార బ్రతుకు బుగ్గి చేసుకొన్నాడు

కోతిమూకతో వచ్చి కోసె వాని తలలు హరి

యాతని కామాతురత కదియే శిక్షసీతమ్మ మనకు తల్లి శ్రీరాము డితడు తండ్రి

భూతలవాసులకు నిద్దరు పూజనీయులే

ప్రీతి నిర్వురను గాక వేరు జేసి యొకరినే

యాతురులై కోరు వార లపరాథులగుదురు