14, జూన్ 2020, ఆదివారం

కోరి వారే నరకమున కూలబడు వారు


కోరి వారే నరకమున కూలబడు వారు
ఘోరమైన శిక్షలకు గురియగు వారు


నేరుపు చూప హరి నింద చేయు వారు
చేరి హరిభక్తులను చెనకుచుండు వారు
నోరు లేని వారి మీద జోరు చూపు వారు
వారే చెడిపోవుచుండు వారు నిజముగ


దారుణముగ సుజనుల తప్పులెన్ను వారు
తీరి వేదశాస్త్రముల తిట్టుచుండు వారు 
పారమార్ధికమును బుధ్ధి వాదమనెడు వారు
వారే చెడిపోవుచుండు వారు నిజముగ


వారిజాక్షులందు బుధ్ధి వదలలేని వారు
కోరి ధనధనేతరముల కుములుచుండు వారు
శ్రీరామ నామభజన చేయకుండు వారు
వారే చెడిపోవుచుండు వారు నిజముగ

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.