23, జూన్ 2020, మంగళవారం

ఇన్నాళ్ళు బ్రతికితి నెన్నాళ్ళు బ్రతుకుదు
ఏమేమొ చదివితి నిక నేమి చదువుదు
చదువు లెందుల కన్న శంక కలిగె

ఏమేమొ చేసితి నిక నేమి చేయుదు
చేయు టెందుల కన్న చింత కలిగె

ఏమేమొ జూచితి నిక నేమి జూచెద
జూచు టెందుల కన్న జూడ్కి గలిగె

ఇన్నాళ్ళు బ్రతికితి నెన్నాళ్ళు బ్రతుకుదు
నింక మీదట నను శంక కలిగె

చదువ దగినట్టి నిను గూర్చి చదువకుండ
చేయ దగినట్టి నీపూజ చేయకుండ
చూడ దగినట్టి నిను నేను చూడకుండ
ఎన్ని యేండ్లుండి భూమిపై నేమి ఫలము

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.