1, జూన్ 2020, సోమవారం

తన దైవభావమును తానెఱుగు జానకి


తన దైవభావమును తానెఱుగు జానకి
తన సంగతి రాముడు తానెఱుగడు

అంత దొడ్డ శరాసన మదియును శివునిది
ఎంత వారికైన గాని యెత్తరానిది
ఎంత సులభమగుచు తన కెత్తనాయెనో
చింతింపడు శ్రీహరినో శివుడనో యనుచు

అనితరసాధ్యు డైన యసురుని రావణుని
యని నవని గూల్చ బ్రహ్మాదులు వచ్చి
మనుజమాత్రుడవు కావు మాధవుడ వనగ
విని నిజమా యని చాల విస్మయ మందెను

హేలగ నా శివచాపము నెత్తినట్టి బాలిక
మేలెంచి త్రిభువనముల కాలంక జేరి
పౌలస్త్యుని కసిమసంగి పతిని చేరినది
శ్రీలక్ష్మీ రూపిణియై చెలగు జానకి

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.