16, మే 2013, గురువారం

పాహి రామప్రభో - 108

చం. పలత మాని రాము నెద చక్కగ నేను భజించు టెన్నడో
ఉపరతి నుండి శ్రీవిభు ననూనతపంబున గొల్చు టెన్నడో
తపము ఫలించి రామవిభు దర్శన మన్నది కల్గు టెన్నడో 
అపుడు భవాబ్ధి దాటి పరమాత్ముని చేరెద నిశ్చయంబుగన్

(వ్రాసిన తేదీ: 2013-5-8)