13, మే 2013, సోమవారం

హరివీరుల్ భవదీయ

మ. హరివీరుల్ భవదీయ పక్షమున పోరాడంగ నవ్వార లం
రు ప్రాణంబులతోడ నుండిరి తుదిన్ తద్దైత్యు పక్షంబు వా
రరయన్ కోట్లకు కోట్లు చచ్చిరి మహాత్మా రామచంద్ర ప్రభూ
మరి నీ వారల కెల్లవేళలను సేమంబే గదా నీ కృపన్

(వ్రాసిన తేదీ: 2013-5-7)