2, మే 2013, గురువారం

తనకొక నొవ్వుపుట్ట


చ. తనకొక నొవ్వుపుట్ట మరి తా గొను మందుగ రామనామమున్
వెనుక ప్రశాంతితో‌ నలరి వేడుక గైకొను రామనామమున్
తనరు సుఖాప్తివేళలను తప్పక గొల్చుచు రామనామమున్
మనసిది రామనామమును మానదు మానదు మానదెన్నడున్

(వ్రాసిన తేదీ: 2013-4-28)