12, మే 2013, ఆదివారం

రామచిలుక

ఆ.వె. రామచిలుక యెవని రమ్యహృత్పంజర
మందు నిలచి కులుకు నట్టి వాని
రామజోగి యందు రామహాత్ముని యొద్ద
ప్రకృతి చేయు మాయ పారబోదు

(వ్రాసిన తేదీ: 2013-5-7)