26, ఫిబ్రవరి 2022, శనివారం

పరమపురుష హరి రామయ్యా

పరమపురుష హరి రామయ్యా నీ
        సరివా రెవ్వరు రామయ్యా 
కరుణ గలాడవు రామయ్యా మము
        కరుణించవయా రామయ్యా
 

తరణికులంబున రామయ్యా ఈ
        ధ‌రను పొడమితివి రామయ్యా
సురలను బ్రోవగ రామయ్యా ఒక
        నరుడ వైతివట రామయ్యా
హరి నరు డగుటను రామయ్యా ఆ
        సురారు లెఱుగరు రామయ్యా
ఎఱిగి మునీంద్రుడు రామయ్యా నీ
        గురువై నిలిచెను రామయ్యా
 
హరు విల్లెక్కిడ రామయ్యా స
        త్వర మది విరిగెను రామయ్యా
ధరణిజ ముదమున రామయ్యా నిను
        వరియించెను భళి రామయ్యా
పరశురాముడును రామయ్యా నిను
        హరివని యెఱిగెను రామయ్యా
తరుణి సీతతో రామయ్యా నిజ
        పురమున నుంటివి రామయ్యా

వనముల కంపెను రామయ్యా నీ
        పినతల్లియె నిను రామయ్యా
వనమున సీతను రామయ్యా రా
        వణుడు మ్రుచ్చిలెను రామయ్యా
వననిధిని దాటి రామయ్యా రా
        వణుని జంపితివి రామయ్యా
జనకాత్మజతో రామయ్యా భూ
        జనుల నేలితివి రామయ్యా