20, ఫిబ్రవరి 2014, గురువారం

ముచ్చట ముగిసింది గురుడా....
ముచ్చట ముగిసింది గురుడా సీమాంధ్ర
చచ్చీ‌చావని స్థితికి చక్కగ చేరింది
ముచ్చట ముగిసింది గురుడా సీమాంధ్ర
బొచ్చెలోన పెద్ద గచ్చకాయ వేసే
ముచ్చట ముగిసింది గురుడా