18, ఫిబ్రవరి 2014, మంగళవారం

చీకటిలో కారు చీకటిలో ..........
ఈ రోజున తెలుగులోకం చీకట్లో ముంచబడింది.
  కొంతమంది చీకటినే వెలుగు అనుకుంటున్నారు.
అంతా కాలవైపరీత్యం.