16, మార్చి 2013, శనివారం

నరలోక మనుదాని నడతయే యిట్టిది


నరలోక మనుదాని నడతయే యిట్టిది
ఎఱుక లేని జనులతో నిరుకైన లోకమిది

ఎవరి కేమి కావలెనో యెవరికినీ తెలియదే
యెవరి బ్రతుకు తీరుతెన్ను లెవరికినీ తెలియవే
యెవరి కేది ప్రాప్తమన్న నెఱుగు దారియె లేదే
యెవరి దురా శేమి చేయు నెవరికినీ తెలియదే

అహరహమును కాసులకై యలమటించు బ్రతుకులే
యిహపరాల మర్మముల నెఱుగ లేని బ్రతుకులే
కుహనాప్రేమలకు చిక్కి కునారిల్లు బ్రతుకులే
సహజీవనమాధుర్యపు చవి మరచిన బ్రతుకులే

తఱచు తాపత్రయమ్ముల తగులు కొన్న వీరి కా
యెఱుక నీదు కృప లేక యెన్నడును కలుగదే
యెఱుకపరచ లేరు సత్య మెంత వార లైనను
యెఱుకపరచ జూడ రామ యెదురగు నవమానము