17, మార్చి 2013, ఆదివారం

వనవాసంబు నెపంబు

మ. వనవాసంబు నెపంబు జేసికొని నా స్వామీ జగద్వంద్య నీ
ఘనకోదండవిముక్తదివ్యశరసంఘాతంబులన్ సర్వదై
త్యనికాయంబును సంహరించితివి ధాత్రిన్ ధర్మమూర్తీ జగ
జ్జనసంరక్షక రామచంద్ర ఖగరాట్సంచార సర్వేశ్వరా


(వ్రాసిన తేదీ: 2013-123)