6, మార్చి 2013, బుధవారం

పరమదయాలవాల

చం. పరమదయాలవాల రఘువల్లభ తొల్లిటి పాపపుణ్యముల్
నరులకు జన్మహేతువు లనంబడు నట్లగు జన్మచక్రమున్
చొరబడి పాపపుణ్యముల జోలికి పోవకయుండ వచ్చునే
పరమపదంబు జేర్చు తమపాదములంబడి వేడకున్నచో


( వ్రాసిన తేదీ: 2013-1-21)