31, జనవరి 2013, గురువారం

ఆనందము నిను జూచుట


కం. ఆనందము నిను జూచుట
ఆనందము నీకు పూజ లర్పించుట బ్ర  
హ్మానందము నీ వానిగ
నేనుండుట నిన్ను కొలువ నేర్చుచు రామా


(వ్రాసిన తేదీ: 2013-1-16)