27, జనవరి 2013, ఆదివారం

రాముని భక్తవర్యులు


ఉ. రాముని భక్తవర్యులు నిరంతరమున్ వినుతింతు రాత్మలో
కాముని పైన ధ్యాస గల కాపురుషాళికి గల్గు దుర్గతుల్
ప్రేముడి మోక్ష మిచ్చు రఘువీరుడు కాముడు నారకం బిడున్
నా మత మందుచేత సుజనావళి మెచ్చగ రాము గొల్చుటే


( తేదీ: 2013-1-10)