26, జనవరి 2013, శనివారం

సత్యప్రతిజ్ఞ యిట్టులని


మ. సత్యప్రతిజ్ఞ యిట్టులని చక్కగ చాటెను రామచంద్రుడే
నిత్యము ధర్మవర్తనము నేర్పుగ చాటెను రామచంద్రుడే
స్తుత్యుడు నిత్యుడీశ్వరుడు చూడగ మా రఘురామచంద్రుడే
భృత్యుడ నందుచేత కడు ప్రేమమయుండగు రామమూర్తికిన్(రచించిన తేదీ: 2012-12-31)