29, జనవరి 2013, మంగళవారం

రాముని బోలు పుత్రుడును


ఉ. రాముని బోలు పుత్రుడును రాముని బోలెడు నట్టి మిత్రుడున్
రాముని బోలు భర్తయును రాముని బోలెడు నట్టి యన్నయున్
రాముని బోలు సత్ప్రభువు రాముని బోలెడు ధర్మమూర్తియున్
రాముని బోలు దైవమన రాముడె గాక మరొక్క డుండునే.(వ్రాసిన తేదీ: 2013-1-10)