30, జనవరి 2013, బుధవారం

రవిచంద్రులు తారకలును


కం. రవిచంద్రులు తారకలును
భువియును స్వస్థితుల కోలుపోయెడు దాకన్
రవికులపతి శుభచరితం
బవలంబన మగుచు సజ్జనాళిని బ్రోచున్


(వ్రాసిన తేదీ: 2013-1-10)